“Chrome Scraper” giňeltmesi bilen web skraping - “Semalt” hünärmeni

Sraper awtomatlaşdyrylan skript we web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak we gyrylan maglumatlary elektron tablisalaryna eksport etmek üçin ulanylýan aňsat gural. “Google Chrome” höwesjeň bolsaňyz, “Chrome Scraper Extension” göz öňünde tutmagyň iň gowy guralydyr. Bu web gyryş guraly, islenýän web sahypasyndan peýdaly maglumatlary çykarmaga we Google Docs-a eksport etmäge kömek eder.

Näme üçin Chrome Scraper Extension saýlamaly?

“Google chrome scraper” plugin, internetden köp mukdarda maglumatlary okalýan formatlara çykarýan özbaşdak gural. Brauzeriňizde gyryjy giňeltmäni gurmak üçin, Chrome web dükanyna giriň we gurmak işini tamamlamak üçin "Chrome-a goş" opsiýasyna basyň. Bu plugin bilen, web sahypalaryny döwmek üçin programmist işe almaly dälsiňiz.

Brauzeriňize gurlansoň, gyryjy giňeltme siziň üçin ähli döwmek işini ýerine ýetirýär. Başlamak üçin, gyryljak maglumatlary saýlaň, saýlanan maglumatlaryň üstünde sag düwmä basyň we "Meňzeş galyndylary" basyň.

Scraper giňeltmesini ulanmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýan bolsaňyz, programmirleme dilini bilmek iň az talapdyr. Şeýle-de bolsa, “XPath” bilen tanyş bolsaňyz, ýagdaýlar size has aňsatlaşar. Aýdyňlyk maksady bilen, XPath düwün toplumlaryny saýlamak üçin ýol aňlatmalaryny ulanýan programmirleme dilidir. Köp halatlarda, XPath eXtensible Markup Language (XML) resminamalarynda ulanylýar, bu ýerde XML resminamasynda ulanylýan möhüm atributlary we elementleri öwrenmek üçin işleýär.

“Chrome scraper” pluginini ulanyp, web sahypasyny nädip döwmeli?

Bu gollanmada, web sahypalaryny we XML resminamalaryny gyryjy giňeltme bilen nädip döwmelidigini öwrenersiňiz. Web sahypasyndan peýdaly maglumatlary çykarmak we Google Docs-a eksport etmek üçin aşakdaky gollanmany ulanyň.

  • Chrome brauzeriňizi açyň we Chrome web dükanyny gözläň. Ekranyňyzyň ekranynda açyljak "Chrome-a goş" opsiýasyna basyň.
  • Maksatly resminamaňyzy ýa-da web sahypaňyzy açyň we gyryljak ähli maglumatlary saýlaň.
  • Saýlanan tekste sag düwme bilen basyň we "Meňzeş meňzeş zatlary" opsiýasyna basyň.
  • “Chrome” gyrylan maglumatlar bilen başga bir penjire açar. Çykarylan maglumatlary eksport etmek üçin mazmuny Google Docs-a ýazmak üçin "Google resminamalaryna ýazdyryň" opsiýasyna basyň.

Gyryjy giňeltme bilen ösen web döwmek

XPath, XML esasly tekstdäki düwün toplumlaryny saýlamak üçin ulanylýan programmirleme dilidir. Bu programmirleme dili, JavaScript we Python-da ulanyp boljak ýol aňlatmalaryny ulanýar. Web sahypasyny döwjek bolanyňyzda kynçylyklary başdan geçirýän bolsaňyz, skrap konsolyňyzy açyň we ýokarky çep burçuňyzda kiçijik guty taparsyňyz.

Gyryjy giňeltme bilen, jQuery ýa-da XPath-a gidip bilersiňiz. Bu ýagdaýda web sahypasyndaky maksat elementlerini tapmak üçin "XPath" -a basyň. Gyrmak meselesini ýerine ýetirmek üçin sahypadaky dogry elementi kesgitläň we XPath dörediň. Gyryjy konsol "Sütünler" bölümini öz içine alýar. Gyrylan maglumatlaryňyzy okalýan we ulanyp boljak formatlarda almak üçin sütün bölümlerini ulanyň.

mass gmail